Jdi na obsah Jdi na menu
 


CHOV PRASAT OBECNĚ

 Stavy prasat v ČR

 

Stavy prasat mají v posledních mnoha letech stále klesající tendenci. K výraznému poklesu chovaných prasat došlo po 1. 5. 2004, tedy vstupem ČR do EU, a to v důsledku liberalizace zahraničního obchodu v souladu s legislativou EU. Po vstupu do struktur EU došlo ke zrušení uplatňovaných dovozních cel mezi členskými státy EU, což se v chovu prasat projevilo navýšením dovozů a zvýšením záporného salda zahraničního obchodu (komodita vepřové maso, dovoz živých prasat na území ČR).

 
Tabulka 1: Vývoj početních stavů prasat v České republice po vstupu do EU

 

kategorie/rok
2004
2005
2006
2008
2009
2010
2011
2018
prasata celkem
3126
2877
2840
2433
1971
1909
1749
1557
z toho prasnice
251
232
229
179
142
133
112
90,6

 

I přes relativně stabilní spotřebu vepřového masa (maso, masné výrobky), dochází v průběhu několika mnoho let v podmínkách České republiky k poklesům stavů chovaných prasat. Tuto skutečnost potvrzuje i analýza FAO (http://www.fao.org/corp/statistics/en) z roku 2010.
Tabulka 2: vývoj výroby vepřového masa v %
Rok
1995
2000
2010
EU
100 %
105 %
110 %
Svět
113 %
138 %
Česká republika
83 %
58 %
 
Z tabulky 2, která porovnává vývoj výroby vepřového masa a jako referenční (100 %) slouží rok 1995, vyplývá, že v podmínkách České republiky dochází bohužel k trvalému poklesu výroby vepřového masa, zatímco produkce vepřového masa v EU mírně narůstá.

 

S problematikou snižování stavů chovaných prasat, poklesem výroby vepřového masa také velmi úzce souvisí i ukazatel soběstačnosti vybraných druhů potravin - komodit. Míra soběstačnosti je uvedena v tabulce 3.
Tabulka 3: soběstačnost vybraných potravin (komodit) v České republice (v %)

 

Komodita
2004
2008
2010
vepřové maso
96,9
74,0
63,4
hovězí maso
117,2
122,2
104,6
vejce
95,5
80,6
84,0
 
Z šetření Českého statistického úřadu (www.czso.cz/csu) za rok 2011 vyplývá:
Výroba vepřového masa v roce 2011 činila celkově 262 944 tun a byla meziročně (v porovnání s rokem 2010) nižší o 4,7 %. Tento pokles odpovídá poklesu v nejvýznamnější kategorii – v jatečných prasatech. Produkce masa pocházející z porážek prasnic se v průběhu roku měnila, z 23,2 tisíc poražených prasnic v prvním čtvrtletí klesla na 13,6 tisíc ve čtvrtém čtvrtletí.
Ceny zemědělských výrobců jatečných prasat byly v roce 2011 o 3,8 % meziročně vyšší. Zemědělští výrobci prodávali jatečná prasata nejvyšších tříd jakosti S, E a U za průměrnou cenu 28,66 Kč za kg v živém a 36,84 Kč za kg v jatečné hmotnosti (minimální cena 33,60 Kč/kg byla v únoru, maximální 40,22 Kč/kg v prosinci).
Schodek zahraničního obchodu s živými prasaty v období od prosince 2010 do listopadu 2011 činil 2 479 tun, dovezeno bylo 21 082 tun (meziročně o 7,8 % méně), vyvezeno 18 603 tun (o 11,7 % více). Jatečná prasata se na dovozu podílela 41 %, na vývozu 87 %. Významnou měrou (51 %) se na dovozu podílela mladá prasata do 50 kg. V průměrné hmotnosti 25 kg jich bylo dovezeno 430 tisíc kusů. Živá prasata se dovážela z Dánska (44 %), Německa (25 %) a Nizozemí (20 %), vývozy byly směrovány do Maďarska (43 %) a na Slovensko (41 %).
Záporná bilance zahraničního obchodu s vepřovým masem (-171 182 tun) představovala 209 877 tun dovezeného a 38 695 tun vyvezeného vepřového masa. Dovoz i vývoz se meziročně zvýšil, dovoz o 8,0 % a vývoz o 9,5 %. Nejvíce vepřového masa bylo dovezeno z Německa (48 %), ostatní státy se na dovozu podílely méně než 10 %. Vývoz byl realizován především na Slovensko (85 %).
zdroj. MZe ČR a Statistický úřad