Jdi na obsah Jdi na menu
 


USTÁJENÍ SKOTU V EKO ZEMĚDĚLSTVÍ

Základy ustájení

Chov přežvýkavců v ekologickém zemědělství je úzce spojen s vazbou na půdu. Při položení si otázky, jak a kde je možné zvířata chovat, můžeme nalézt  dvě možné odpovědi.

první z nich je využiávání stájových technologií s přístupem zvířat na pastvu a do výběhu, tedy osa stáj - pastva - výběh, nebo možnost tzv. minimalizačních technologií (přístřešek) - pastva. Ve VÚŽV byl Dr. Malou vypracován metodický list  - nestájový chov ovcí, kde jsou u ovcí popsány možnosti chovu tohoto druhu bez vazby na stáj a stájové technologie.

Ustájovací prostory nejsou povinné v oblastech s příhodným podnebím, které umožňuje žít zvířatům venku. Tedy chovat zvířata exntenzivně lze pouze u těch plemen, která nebudou mít výrazné problémy s adaptací a aklimatizací. Přestože je možné chovat zvířata "nestájově" je nutné jim však  zajistit min. přirozený úkryt. Doporučenou variantou je vybudovat jednoduchý přístřešek (ochrana před sluncem, srážkami, případně nepříznivým počasím).

V případě stájového chovu je nutné pro každý druh zvolit vhodnou technologii a také techniku chovu. Z hlediska ustájení např. skotu je velmi často diskutovanou otázkou možnost vazného a bezvazného chovu skotu.

ObrazekVazné ustájení jako takové v plošném měřítku je zákázáno. Vyjímky jemožné dosáhnout, pokud má podnik specifické podmínky hospodaření (nejčatěji podhorské a hroské oblasti, farmy s malým počtem chovaných zvířat, kde nelze tuto situaci změnit z důvodů strukturálních omezení, či pokud nelze chovat zvířata ve skupinách apod.). Vyjímka musí být schálena příslušným orgánem poveření a certifikace. Vyjímka bývá udělována pokud farmář umožní v pastevní sezóně pobyt zvířat na pastvě a pokud mimo pastevní sezónu umožní zvířatům přístup min. 2x v týdnu na otevřená prostranství - např. výběhy.

Snahou chovu HZ v ekologickém zemědělství je maximální důraz na welfare, min. stresových stiuací a vyšší komfort pro chovaná zvířata (neplést však s luxusem a s ekonomicky nerentabilními systémy - megalomanstvím).

 • Roštové podlahy nejsou povoleny, není povoleno bezstelivové ustájení!
 • SKOT

  ODCHOV TELAT

  Obrazek(s ohledem na legislativu eko zemědělství, cross compliance, zákona na ochranu zvířat proti týrání apod.)

  • do 6 hodin po narození je nutné teleti zajistit dostatečný přísun kvalitního mleziva od vlastní matky nebo z jiného zdroje,
  • přednost má v ekologickém zemědělství přirozené sání před napájením, také je upřednostňováno mléko mateřské před nativním mlékem,
  • krmení mlékem musí být teleti umožněno po dobu min. 3 měsíců,
  • seno a strukturální krmiva se teleti podávají od prvního týdne života,
  • předkládání vody od co nejčasnějšího věku (nejpozději od 2. týdne),
  • telata, která jsou ustájena skupinově by měla míát přístup k napájení a krmení ve stejnou dobu,
  • ustájení telat na kvalitní, suché a hygienicky nezávadné podestýlce,
  • tele smí být ustájeno individuálně pouze do věku 1. týdne, poté musí být již ustájeno, skupinově (v konvenčním chovu je možnost chovat tele individuálně do 8. týdne věku),
  •   telatům CHOVANÝM VE SKUPINÁCH musí být poskytnut stanovený minimální prostor VNITŘNÍ plochy:
   do 100 kg – 1,5 m2/ks; do 200 kg – 2,5 m2/ks;  do 350 kg – 4,0 m2/ks
  •   telatům CHOVANÝM VE SKUPINÁCH  musí být poskytnut stanovený minimální prostor VENKOVNÍ plochy 
   do 100 kg – 1,1 m2/ks; do 200 kg – 1,9 m2/ks; do 350 kg – 3,0 m2/ks

  ODCHOV JALOVIC, DOJNICE

  • Obrazektechnologie s ustájení jsou stejné jako v konvenčních chovech (rekonstrukce, stodoly, haly, stáje apod.), (boxové lože, kotcové ustájení apod.) rozměrové parametry technologických prvků jsou upraveny předpisy pro konvenční chovy
  • minimální plochy - jaloviceVNITŘNÍ plocha - stáj - do 350 kg stejné požadavky jako telata,  nad 350 kg – 5 m2 /ks, přičemž  min. 1 m2 /100 kg ž.hm.  
   VENKOVNÍ plocha - výběhy - do 350 kg stejné požadavky jako telata, nad 350 kg – 3,7 m2 /ks, přičemž  min. 0,75 m2 /100 kg ž.hm.
  • minimální plochy - dojnice:   VNITŘNÍ plocha - stáj min. 6 m2/ks,  VENKOVNÍ plocha - výběhy min. 4,5 m2/ks

   

   

  VÝKRM

  • ve stáji nikdy nechováme společně plemenice a býky,
  • býkům nad jeden rok musí být umožněn pohyb ve výběhu a na pastvině,
  • závěrečná fáze výrkmu může být ve stáji max. 3 měsíce,
  • minimální plochy -   VNITŘNÍ plocha - stáj do 350 kg stejné požadavky jako telata, nad 350 kg – 5 m2 /ks, přičemž  min. 1 m2 /100 kg ž.hm.;   VENKOVNÍ plocha - výběh do 350 kg stejné požadavky jako telata, nad 350 kg – 3,7 m2 /ks, přičemž min. 0,75 m2 /100 kg ž.hm

  PLEMENNÍ BÝCI

  • vnitřní plocha - stáj – 10 m2 /ks
  • venkovní plocha - výběh – 30 m2 /ks
  • býkům nad 1 rok musí být umožněn pobyt ve výběhu nebo na pastvě

  VÝBĚHY

  • Obrazekvýběhy musí být zvířatům v eko chovech stále přístupné,
  • vstup za příznivých podmínek,
  • výběh není nutný, pokud jsou zvířata v období vegetace na pastvině, pokud zimoviště umožňuje volný pohyb,
  • velmi důležité je zvolit výběh zpevněný x nezpevněný
  • otázka zastřešení části výběhu.

   

   

  PASTVA

  • omezené zatížení pastviny (extenzivita),
  • ochran před nadměrným spásáním,
  • limit produkce N – 170 kg/ha/rok
  • podmínky upraveny v legislativě

   

  Kategorie skotu
  Maximální počet zvířat
  na 1 hektar odpovídající
  170 kg N/rok
  Telata výkrm
  5
  Skot do věku 1 roku
  5
  Býci 1 – 2 rok věku
  3,3
  Jalovice a krávy
  1 – 2 rok věku
  3,3
  Býci 2 a více let
  2
  Jalovice chovné
  2,5
  Jalovice na výkrm
  2,5
  Dojnice
  2
  Vyřazená dojnice
  2
  Ostatní krávy
  2,5