Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zákon o zemědělství

Zákon o zemědělství

Zákon o zemědělství č. 252/1997Sb., v aktuálním znění, je jedním z hlavních právních předpisů ČR. V tomto zákoně jsou mj. uvedeny podmínky pro podnikání v zemědělství. Podle § 2e je „Zemědělským podnikatelem“ právnická nebo fyzická osoba, která hodlá provozovat zemědělskou výrobu jako soustavnou a samostatnou činnost vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených tímto zákonem, pokud jde o fyzickou osobu starší 18let, má způsobilost k právním úkonům, a má trvalý pobyt na území ČR nebo po zvládnutí pohovoru před místně příslušným obecním úřadem prokáže základní znalost jazyka českého.

Zemědělskou výrobou se podle tohoto zákona rozumí:

  • živočišná výroba zahrnující chov hospodářských a jiných zvířat či živočichů za účelem získávání, zpracování a výroby živočišných produktů, chov hospodářských zvířat k tahu a chov sportovních a dostihových koní,
  • produkce chovných a plemenných zvířat, využití jejich genetického materiálu a získávání zárodečných produktů, pokud jde o zvířata uvedená výše.

 

Zákon o zemědělství vyžaduje evidenci objektů pro chov skotu (a ostatních druhů hospodářských zvířat), a to podle § 3n.

Podle § 3l tohoto zákona se:

  • trvalým objektem rozumí stavba, případně jiné zařízení se stavebními prvky pevně spojenými se zemí, sloužící pro chov zvířat,
  • jiným objektem objekt nesplňující podmínky výše uvedeného, sloužící pro chov zvířat; za jiný objekt se považuje také místo v krajině představující plochu půdy určenou ke shromažďování, krmení, napájení, popřípadě manipulaci se zvířaty.

Chovatel má povinnost ohlásit umístění objektu (Ministerstvo v případě neshledání pochybností tento zaeviduje - § 3n tohoto zákona). U chovatele, který nově zaregistroval své hospodářství, běží 15denní lhůta pro ohlášení umístění objektu pro chov zvířat ministerstvu zemědělství. V případě, kdy chovatel přestane využívat objekt k chovu zvířat, požádá do 15dnů od dne ukončení užívání objektu ministerstvo u zaevidování této změny. Pokud ministerstvo zjistí na základě informací z ústřední evidence, že hospodářství byla ukončena platnost evidence, ukončí evidenci objektů pro toto hospodářství (chovatel je poté písemně vyrozuměn do 15dnů).

Vedle zemědělského podnikání zákon o zemědělství vymezuje také úlohu státu v zemědělství, společné organizace trhu a přímé podpory, poskytování podpor a dotací, evidenci využití půdy dle uživatelských vztahů, systém kontrol podmíněnosti a jejich vyhodnocení a přestupky a správní delikty. Proces registrace a ukončení zemědělského podnikání je popsán v materiálů MZe (3).

Obrázek 1: Povinností chovatele je hlásit umístění objektů pro chov skotu ministerstvu zemědělství (stejně tak ukončení chovu, opuštění objektu apod.)

 

 

img_6464.jpg