Jdi na obsah Jdi na menu
 


WELFARE VE VZTAHU K USTÁJENÍ A MIKROKLIMATU

 welfare, ustájení, technologie, osvětlení, ventilace 

Z hlediska welfare a ustájení je potřebné dodržovat tyto všeobecná pravidla:
 

- zvíře nesmí být chováno v izolaci pokud mu to působí utrpení, a pokud to nevyžaduje jeho zdravotní stav (např. telata smí být ustájena individuálně do max. 56 dní), 

- chov ve skupinách nesmí mezi zvířaty vyvolávat útoky a utrpení (je zakázáno chovat dojnice rohaté společně s bezrohými), 

- ustájení musí umožňovat zvířeti řádnou péči o své tělo a musí mu zajistit adekvátní odpočinek,

- ve skupinách či kotcích by mělo být chováno pouze tolik zvířat, na kterou je toto projektováno (v chovu skotu by nemělo být v sekci s 20 lehacími boxy ustájeno 30 krav, protože všechny zvířata musí mít prostor si najednou lehnout) - vhodné je mít vždy 5 až 10 % rezervní ustájovací kapacitu, tzn. nikdy neobsazovat stáj na 100 %, 

- zvířeti by měl být umožněn pohyb,

- technologická zařízení, se kterými přichází zvíře do styku nesmí vyvolávat bolest, zranění či utrpení,

- technologie musí umožňovat zvířeti bez obtíží uléhat, vstávat, odpočívat a vidět na své vrstevníky,

- prostor pro odpočinek musí být pohodlný, čistý a hygienicky nezávadný,

- odtok zejména tekutých odpadů nesmí negativně ovlivňovat zvířata a ani nesmí ohrožovat podzemní a povrchové zdroje vody,

- chovatel by měl okamžitě odstranit jakékoliv např. technologické závady a poruchy, které mohou negativně ovlivnit pohodu a zdraví zvířat, 

- zvířata všech kategorií musí mít přístup k nezávadné vodě a krmivu,

- velmi důležitý je kontakt mezi jedinci stejného druhu - vznik sociálních vazeb, tvorba hierarchie apod.

- chovatel musí zajistit vhodné mikroklimatické podmínky v chovném zařízení (dostatečné osvětlení, účinné provětrávání a odvod škodlivých plynů, apod.),

- pohybové plochy (podlahoviny) musí být pro zvíře bezpečné a nesmějí mu způsobovat bolest či utrpení,

- stavby, objekty, pastviny, výběhy aj. musí být zabezpečeny tak, aby bylo zabráněno únikům zvířat,

- jakékoliv objekty a stavby musí v maximální možné omezovat možnost vniku cizích zvířat do objektů,

- do objektů nesmí vstupovat osoby nepovolané.

 

 

190.jpg

 

 

mikroklima stájí, eliminace působení negativních fyzikálních a chemických vlivů a jevů na zvířata

- teplota prostředí, rychlost proudění vzduchu, prašnost, relativní vlhkost, koncentrace plynů (zejména čpavek, sulfan - sirovodík, metan, apod.), by neměly mít nepříznivý vliv na zdravotní stav a pohodu zvířat,

- při posuzování kvality chovného prostředí je potřebné vědět, zda-li jde o stájový či nestájový chov, kde podmínky jsou v mnoha faktorech velmi rozdílné, a to bez toho, aniž by to mělo negativní vliv na zdraví zvířat,

- pokud hodnotíme chov zvířat, je nutné mít dobré znalosti o fyziologicko-anatomických zvláštnostech mezi druhy, ale i mezi plemeny (např. v chovu ovcí - chladová odolnost jehňat či tepelný stres u dojnic, kdy pro jedno plemeno jsou tyto jevy velmi stresující, jinému v zásadě vůbec nevadí). Tímto chci např., upozornit na případné "laciné" spoty o týrání zvířat, kdy v honbě za senzacemi jsou lidem předkládány lživé argumenty,

- zvířata nesmí být chována v takovém prostředí, ve kterém jsou neustále vystavena hluku,

- u zařízení, která vytvářejí nepřiměřený hluk je potřebné realizovat v pravidelných intervalech kontroly a revize (např. stájové ventilátory v chovu drůbeže a prasat apod.),

- zvířata nesmí být celý den vystavena silnému osvětlení nebo úplné tmě,

všechny konstrukce a zařízení napájené elektrickým proudem, se kterými přicházejí zvířata do styku, músí být řádně izolována a pravidelně kontrolována,

- umělé zdroje osvětlení, musí být využívány tam, kde intenzita přirozeného zdroje osvětlení je nedostatečná a v důsledku toho by mohlo dojít k poškození zdraví zvířat a ošetřujícího pers

 

onálu (nutné dodržovat normy, které určují minimální osvětlení míst, kde dochází k výkonu pracovní činnosti zaměstnance). U zvířat je nutné brát v zřetel jejich etologické a fyziologické potřeby, 

- zdroje záření nesmí ohrožovat zdraví zvířat a vyvolávat jejich dráždění,

- stájové plyny, které ve vyšších koncentracích narušují zdraví je nutné odvádět vhodným a účinným zařízením, které neohrožuje zdraví zvířat a ošetřovatelů,

- pokud větrání závisí na umělém větracím systému, musí být tento vybaven automatickým poplašným systémem, který upozorní na selhání nebo tento musí být vybaven náležitým systémem, který zajistí obnovení větrání (zapnutí agregátů, připojení se k náhradnímu zdroji elektrické energie apod.),

- všechny automatické systémy v chovech musí být alespoň jednou denně kontrolovány.

 

 

 

240.jpg