Jdi na obsah Jdi na menu
 


VITAMÍNOVÉ A MINERÁLNÍ NEDOSTATEČNOSTI

Přítomnost minerálních látek a vitamínů v krmivech je pro organismus otázkou přežití. Využitelnost nejen živin, ale i minerálních látek a vitamínů je ovlivněna formou v jaké je přijímána a na faktorech ovlivňujících fyziologické procesy v organismu (věk, hmotnost, pohlaví, zdravotní stav, stav trávicího traktu apod.). Řada minerálních látek (vápník, fosfor aj.) je v těle ukládána do zásoby a z těchto jsou následně při potřebě organismu čerpány.

rozdělení vitamínů:
a) vitamíny rozpustné ve vodě - hydrofilní - vitamíny skupiny B, C, H a niacin
b) vitamíny rozpustné v tucích - lipofilní - A, D, E, K, F
rozdělení minerálních látek:
a) makroprvky - Ca, P, Mg, K, Cl, S - jsou obsaženy ve všech tkáních (svaly, kosti, tělní tekutiny apod.)
b) mikroprvky - Fe, Cu, Zn, Se, Mn, Mo, I
VÁPNÍK A FOSFOR
Deficience (nedostatek) vápníku - vápník je v organismu každého savce velmi důležitý pro tvorbu kostí, ale také se významně podílí na nervových vzruších a při srážení krve. Nedostatek vápníku v organismu může být zapříčiněn buď jeho nízkou koncentrací v krmivu nebo metabolickými poruchami apod. Jeho uvolňování a celkové hospodaření je závislé na činnosti příštitných tělísek. K resorpci vápníku dochází při vazbě s vitamínem D, proto je nutné vždy ve výživě hledat souvztažnosti, kterých více než mnoho. Tedy vitamín D a Ca jsou v přímé závislosti, zatímco přirozeným antagonistou bývá v organismu fosfor. Z pohledu krmivářského je nutné také hlídat vzájemný poměr vápníku a fosforu - 1,5 : 1. Nedostatek vápníku se projevuje nedostatečnou prosperitou organismu, u mláďat dochází ke změnám na jejich kosterním aparátu - křivice - rachitis která se projevuje deformovaným růstem a nedostatečnou osifikací kostí. Organismus činností příštitných tělísek vápník čerpá z kosterních deposit, kdy při dlouhodobém nedostatku v příjmu hrozí organismu značné odčerpání vápníku, což se projeví osteomalácií nebo lomivkou kostí - bývá u dospělých či starých zvířat či lidí. Nedostatek se dále projevuje - poporodními problémy - má vztah k poporodnímu ulehnutí - obrně - poporodní paréze, horší srážlivostí krve, reprodukčními problémy, nedostatečnou vitalitou mláďat a problémy u březích matek apod. U vápníku, ostatně jako u všech minerálů platí pravidlo - zlaté střední cesty. Zvýšené či minimální dávky v krmivech působí na organismus nepříznivě. Vápník je ve vyšších koncentracích přítomen ve vojtěšce a jetelovinách, naopak v jádru a okopaninách jeho množství je malé.
Deficience fosforu - fosfor je přirozeným antagonistou vápníku. Je velmi důležitou součástí kostí, tkání, krve a je důležitý v přenosu dědičné informace (součástí DNA) a při energetických procesech organismu (ATP, ADP, AMP) apod. Podílí se aktivně na metabolismu tuků, sacharidů a bílkovin. Fosfor je obsažen zejména v obilovinách, pokrutinách, naopak málo ho má sláma a okopaniny.
KŘIVICE - rachitis
 • bývá poruchou pozorovanou u mláďat a rostoucích jedinců (jalovice, jehničky, kozičky),
 • důvodem je nedostatečné ukládání vápníku a fosforu do kostní tkáně při možném dekalcifikaci kostní tkáně (z kosti je odnímán zbytkový vápník),
 • křivice se projevuje - zakrslostí, deformovaným postojem zvířat v důsledku deformací kostí končetin, vyšší náchylností k infekci, krvácením apod.,
 • příčinou může být - nedostatek ve výživě (Ca a P), nedostatek vitamínu D, onemocnění trávicího traktu a znesnadněné vstřebávání minerálů a vitamínů do organismu - při průjmových stavech, acidóza u přežvýkavců aj. ,
 • k typickým příznakům patří - lízavka - telata olizují stěny ve stájích, nechutenství, malátnost, krvácení, strnulý postoj, uvolněné zuby apod. U těžkých stavů jsou oteklé klouby, deformovaný postoj, zakřivené končetiny a neochota našlapování na spárky či paznehty,
 • léčba je vhodná a efektivní pouze tam, kde nedošlo k zdeformování postoje, u těžkých stavů je vhodné zvíře odporazit. Léčebně u lehčích případů je optimalizována krmná dávka, odstraněny příčiny metabolických poruch a podávání vitamínových preparátu v krmivu či injekčně (s.c.)
OSTEOMALÁCIE -měknutí kostí
 • je většinou onemocněním dospělých zvířat, zejména u plemenic po porodu,
 • vzniká většinou v důsledku nedostatečného příjmu vitamínu D,
 • k příznakům patří malátnost, skleslost zvířat, opatrná chůze, kulhání, trvalé ulehnutí, snížený nádoj, zlomeniny kostí hrudních a pánevních končetin,
 • prevencí je úprava krmné dávky a zastoupení Ca, P a vitamínu D,
 • vitamín D se samovolně uvolňuje vlivem slunečního záření, proto je vhodné zvířata pást, zejména pak mladší kategorie - jalovice, jehničky a kozičky.
 • prasničkám umožnit výběh, avšak hlídat případné spálení kůže a negativní projevy spojené s přehřátím organismu (zajistit dostatek stínu a kvalitní napájecí vody)
HOŘČÍK
Hořčík je stejně jako vápník a fosfor součástí kosterní tkáně a svalů. Stejně jako v případech vápníku a fosforu je jeho využitelnost organismem závislá na jeho chemické formě. Hořčík je velmi důležitý pro činnost srdeční tkáně, nervů a je také součástí enzymů, zubní tkáně apod. Vyšší množství hořčíku je obsaženo v jetelovém a vojtěškovém seně, naopak malé množství je v okopaninách, mladých pastevních porostech a v obilovinách.
HYPOMAGNESIEMIE - pastevní tetanie
 • onemocnění vzniká v důsledku pastvy či zkrmování mladého pastevního porostu, který obsahuje nízkou hladinu hořčíku a vysokou hladinu draslíku,
 • nízká koncentrace hořčíků bývá v porostu zejména v jarních měsících a u porostů., které byly intenzivně hnojeny dusíkatými hnojivy,
 • k příznakům patří nechutenství, snížený nádoj, vyšší dráždivost zvířat, zvířata jsou lekavá, mají nejistou chůzi. Při velmi intenzivním rozvinutí je možné pozorovat v konečném stádiu velmi silný třes svalů a křečové záchvaty,
 • léčba spočívá v úpravě krmné dávky, přístupu zvířat k minerálnímu lizu, úpravu celkového obsahu minerálních látek v krmivech,
 • při pastevním chovu je vhodné zvířata předkrmovat kvalitním senem a slámou
ŽELEZO
Železo je jedním ze základních mikroprvků. Je součástí molekuly hemoglobinu - krevního barviva a svalového barviva - myoglobinu. Funkcí hemoglobinu je přenos kyslíku a oxidu uhličitého mezi plícemi a krevním oběhem. Při nedostatečném příjmu železa v krmivu dochází zejména u mláďat k chudokrevnosti - anémii - bledničce. Velmi podstatné je forma příjmu železa, které bývá většinou ve formě Fe3+, které však nemůže být využito a proto se v jeho redukci uplatňuje žaludeční kyseliny a vitamín C, kdy dochází k redukci na dvojmocné železo Fe2+. Nedostatek železa v organismu vede k chudokrevnosti, zpomalení růstu, snížené odolnosti a v krajních případech až k hynutí.
ANÉMIE SELAT - chudokrevnost selat
 • selata se rodí s nízkým obsahem železa v organismu a toto musí přijímat z vnějších zdrojů - vzniká tak tzv. fyziologická anemie, která při neřešení v prvních několik dnech života vyúsťuje v anémii patologickou,
 • mlezivo resp. mléko prasnice je chudé na obsah železa a zajišťuje seleti pouze 1/5 až 1/7 nutné dávky,
 • nedostatek železa může být způsobeno i nedostatkem dalších krvetvorných minerálních prvků a vitamínů (Cu, Co, vit. A a pod.),
 • příznaky anémie jsou: bledost, nechutenství, průjmy, nízká intenzita přírůstku, zvýšený úhyn,
 • preventivně a léčebně se v chovu prasat aplikuje železo (přípravky většinou obsahují i vitamínovou bázi), a to ve formě dextranu - ferridextran - intramuskulárně, nejčastěji od 3 dne po narození např. VEPAR-FER inj. ad. us. vet.
SELEN
Selen je mikroprvkem, který velmi silně koresponduje s vitamínem E. Jeho nedostatek bývá nejčastěji u hospodářských zvířat pozorován u jehňat. Selén je prvkem, který má velmi dobré antioxidační účinky, má vliv na kardiovaskulární systém, pozitivně působí na plodnost a je spojen se svalovou činností.
NUTRIČNÍ SVALOVÁ DYSTROFIE
 • je způsobena degenerativními změnami svalstva, které se vyskytuje zejména u mláďat přežvýkavců - jehňat, telat, kůzlat,
 • toto onemocnění je způsobeno nedostatečným obsahem selenu (Se) ve výživě, a to většinou z důvodu jeho nízkého obsahu v půdě,
 • využitelnost selenu je ovlivněna přítomností vitamínu E,
 • nedostatek selenu, resp. svalová dystrofie se projevuje: neochotou mláďat se pohybovat, při chůzi jsou zvířata velmi nejistá, chůze je opatrná, mláďata polehávají, jsou patrné změny zejména na zadních končetinách, při zhoršení stavu je patrné nesnadné dýchání a zvířeti hrozí riziko náhlého úhynu,
 • onemocnění bývá označováno jako"nemoc bílých svalů" či "nemoc vařeného kuřecího masa"
 • prevencí je zajištění dostatečného příjmu vitamínů A a E a selenu, v oblastech s nízkým obsahem selenu v půdě (a následným nízkým obsahem v krmivech) je vhodné preventivní podávání injekčních preparátů obsahující vitamíny a selen - např. SELEVIT inj. ad. us. vet.
ZINEK
Zinek řadíme mezi lehce tavitelné kovy, který v organismu zvířat ovlivňuje zejména jejich hormonální činnost. Je základem inzulinu a hraje významnou roli v metabolismu sacharidů. Zinek je také velmi důležitý pro růst organismu, ovlivňuje kvalitu kožních derivátů - chlupy, peří apod., má vliv na hojení ran apod.
PARAKERATÓZA
 • vyskytuje se nejčastěji v chovech prasat a u telat,
 • bývá vyvoláno disbalancí ve výživě - AMK, Ca apod.,
 • nejčastěji jsou patrné tyto příznaky: u prasat - rozsáhlé změny na kůži zvířat, které se projevují zvýšeným výskytem zarudlých skvrn a strupů, rozvoj zánětů kůže, zvířata hubnou a kožní změny jsou pro ně značně nepříjemné. U skotu - nežravost, retardace růstu, hubnutí, záněty kůže a sliznic, vypadávání srsti, výskyt ekzémů hlavy apod. U drůbeže dochází k nedostatečnému vývoji kosterní soustavy,
 • prevencí je pravidelný rozbor krmiv a tvorba vyvážené krmné dávky, přístup k minerálnímu lizu a u postižených zvířat včasná léčba medikamenty