Jdi na obsah Jdi na menu
 


ASANACE A DDD

DDD

Základním kamenem zoohygieny chovu byl měl být vypracovaný plán DDD. Co se pod zkratkou DDD ukrývá? A co je to Asanace?
desinfekce - (des - ne, infekce = ne infekci), cílem desinfekce je eliminace a likvidace choroboplodných zárodků mimo tělo zvířete či zvířat. nejčastěji jsou desinfikovány prostory a místa ve kterých jsou zvířata chována (stáje, pohybové chodby, dojírna apod.) a dále také voda, nástroje a pomůcky, oděvy apod.
Základním předpokladem pro zahájení úspěšné desinfekce je nutnost znát několik základních pravidel. Je potřebné:
 • znát organismy proti kterým chceme desinfikovat a jejich citlivost na jednotlivé chemikálie,
 • zvážit možnosti a důsledky aplikace desinfekce v daném zařízení či objektu,
 • mechanicky očistit místa, kde chceme, aby desinfekce působila,
 • určit teplotu a koncentraci roztoku,
 • zvážit počet opakování a intervaly mezi nimi,
 • zohlednit dobu nutnosti působení roztoku,
 • zajistit řádné označení míst a vstupů v případech, kdy vyžadujeme, aby do objektu kdokoliv vstupoval mimo osoby uskutečňující desinfekci.
Před vlastní desinfekcí je velmi nutné v řadě případů přistoupit k mechanické očistě zařízení, konstrukcí, nářadí, pomůcek apod. Tyto činnosti můžeme uskutečňovat mechanicky za užití lidské práce (seškrabáním, drhnutí kartáčem, vysáváním apod.), nebo pomocí mechanizace. Velmi rozšířené v praxi a v chovech HZ je vysokotlaké čištění pomocí vody s případným dávkováním čistících či desinfekčních prostředků. Po uskutečněné mechanické očistě se nechají prostory řádně vyschnou a až poté aplikujeme vlastní desinfekční prostředek.
desinfekční prostředky členíme na:
a) fyzikální
- využívající vysoké teploty (suché, mokré) - sterilizátory až 150 °C, pasterace, sterilizace vlhkým teplem,
- využívající vysoký tlak - autoklávy - kombinace vysoké tepoty (nad 125 °C) a vysokého tlaku 0,21 MPa
- využívající ultrafialového záření - tzv. germicidní zářivky, které využívají většinou v laboratořích, provozovnách, pracovnách apod.
b) chemické
- baktericidní přípravky - jsou takové, které ničí bakterie
- bakteriostatické - zastavují růst a množení bakterií
- v praxi využíváme chemikálií - hydroxidů, kyselin, chlorových přípravků, solí, organických sloučenin (chloraminy aj). apod. Velmi rozšířené a běžně používané jsou desinfekce struků a ošetření drobných poranění, včetně např. jodových přípravků pro ošetření pupku novorozených mláďat (ajatin, jodonal, jox apod.)
dezinsekce - (des - ne, insecta - hmyz = ne hmyzu) cílem dezinsekce je využití maximálně možných prostředků k omezení a hubení hmyzu a členovců, kteří mohou být velmi významnými přenašeči mnoha chorob a činitelé snižující užitkovost zvířat.
Dezinsekci rozdělujeme podle způsobů likvidace hmyzu na:
- mechanickou - řádné čistění míst, kde dochází k vyvíjení hmyzu, vysušování podmáčených pastvin, ochranné sítě do dojíren apod.
- fyzikální - využití horké vody v procesu čistění stájových objektů, využití elektrických lapačů ve stájích
- biologické - využití jiných organismů k likvidaci hmyzu - vlaštovky. Zde je však nebezpečí, protože ptactvo může být dalším významným přenašečem chorob.
chemické - využití insekticidních látek - orální jedy (lepy, nátěry, granule apod.), dotykové (lepy), dýchací (plynování drůbežáren a objektů chovu prasat). Při užití chemických látek je nutné dbát zvýšené pozornosti, aby nedošlo k poškození zdraví zvířat či pracovníků.
deratizace - (de - ne, ratus - krysa = ne hlodavcům) cílem deratizace je hubení hlodavců, kteří jsou nejen přenašeči i pro člověka nebezpečných onemocnění, ale i významní škůdci zemědělských produktů (krmné směsi, obiloviny apod.).
Základném pilířem úspěšné likvidace hlodavců v chovu je monitoring rozšíření a hledání míst, kde se tito koncentrují. Velmi častým problémem v chovech je nedostatečně zabezpečené skladování krmiv, takže hlodavci mají velmi dobré podmínky pro život. Základní operace v deratizaci jsou tyto:
 • monitoring hlodavců,
 • rozvrh a naplánování položení nástrah a volba správného přípravku,
 • položení návnad,
 • kontrola a doplnění návnad,
 • sběr uhynulých hlodavců,
 • likvidace zbylých návnad
 • opakování akce v pravidelném intervalu.
Nejčastěji je boj proti hlodavcům zaměřen na myš domácí a potkana obecného. Deratizaci lze uskutečňovat: mechanickou cestou (pasti) nebo chemickou cestou (jedovaté látky). U jedovatých látek je nutné zacházet s nimi s maximální obezřetností, protože tyto mohou být nebezpečné pro děti a domácí zvířat, také však pro HZ. Jako chemikálie se nejčastěji používají antikoagulační látky, které v organismu hlodavce brání přirozenému srážení krve, zvyšuje je se propustnost krevních cest a dochází k vnitřnímu krvácení v organismu. U každé nástrahy, musí být její řádné označení s názvem přípravku a upozorněním na medikaci v případě pozření (nejčastěji jde o vitamín K apod.). Domácí zvířata mohou být v ohrožení pokud přijdou do kontaktu s umírajícím či otráveným hlodavcem.
likvidace a odstraňování kadáverů - kadáver, tj. uhynulé zvíře, může být potencionálním zdroje infekce nejen pro ostatní zvířata, ale i pro člověka. Místa, kde jsou uhynulá zvířata deponována, musí omezovat případný vstup nepovolaných osob, musí být dostatečně větratelné, musí mít speciální jímku pro odtok případných tekutin. Odvoz kadáverů zajišťují státní veterinární asanační ústavy. Veterinární asanační ústavy také zajišťují svoz nepoživatelných orgánů z živočišných produktů, tělní tekutiny, odpady z jatek apod. ZAJÍŽDĚNÍ SBĚRNÝCH VOZŮ DO OBJEKTŮ ŽV JE NEPŘÍPUSTNÉ. K VYZVEDNUTÍ KADÁVERŮ SLOUŽÍ KAFILERNÍ BOXY UJMÍSTĚNÉ NA HRANICI POZEMKU PODNIKU A PŘÍSTUPOVÉ CESTY.
Obr. Mobilní přenosný box pro kadávery zvířat
 

eutorier2008-171.jpg