Jdi na obsah Jdi na menu
 


VETERINÁRNÍ POJMY

homeostáza organismu - rovnováha organismu, někdy bývá označována jako stálost organismu (udržení osmotického tlaku, stálost pH apod.)

patogenní podnět - podnět, který uvádí organismus zvířete do nerovnováhy. Homeostáza je narušena

choroba - vzniká na základě patologického podnětu, který musí dosáhnout určité intenzity a musí působit po určitý čas

stádia choroby:

  • latentní - inkubační stádium choroby (minuty - otravy, hodiny - chřipky, roky - lepra); aktivace imunitního systému a zahájení reakce na chorobu, tvorba protilátek, objevení prvních příznaků (otoky, teplota)
  • prodromální - stádium choroby, kdy dochází k projevům příznaků typických pro chorobu, typická reakce organismu zvířete - nežravost, apatie apod.
  • manifestační - stádium, kdy jsou příznaky choroby plně projeveny, typické příznaky - klinický obraz je jednoznačný. podle délky a síly trvání rozdělujeme choroby dále na:

1.     perakutní - choroby, které trvají několik minut až hodin, většinou jsou charakteristické velmi rychlým průběhem onemocnění, většinou bez žádného výrazného rozvoje příznaků, zvířata velmi často při tomto průběhu onemocnění hynou (např. srdeční příhody, enterotoxémie, bakteriální otravy aj.)

2.     akutní - choroby trvající několik hodiny až týdnů, relativně dobře se tyto léčí, jde většinou o bakteriální choroby (katary HCD, intoxikace apod.)

3.     subaktutní - trvají až několik týdnů, jde o choroby s delší dobou působení, většinou jsou dobře léčitelné.

4.     subchornické až chronické - trvají déle než 6 týdnů, probíhají velmi pomalu a nemají zjevné příznaky. Mohou vznikat v případě neléčení nebo špatné či nedostatečné léčby předchozích stádií choroby. Některé jsou již od počátku chronické ( patří sem diabetes, chronický znět střev aj.). Tyto choroby jsou velmi často typické střídáním dvou stádií a to a) zlepšení s následným opětovným b) zhoršením.

  • východisko z choroby - stádií z choroby je několik

1.     úplné uzdravení - návrat fyziologických funkcí organismu do normálu

2.     částečné uzdravení - možné změny anatomické či fyziologické (jizvy, omezení plicní kapacity, poruchy srdeční činnosti apod.), o zvíře musí být v takových případech řádně pečováno a musí být dodržovány speciální postupy léčby - medikace, dieta apod.

3.     smrt - je východiskem tehdy, pokud organismus se nedokáže s chorobou vyrovnat, pokud jsou poruchy fyziologických funkcí či orgánové změny neslučitelné se životem. příčinou smrti je porušení nervové funkce, která již dále nedokáže ovlivňovat srdeční činnost a dýchání.

absces - dříve nazývaný hlíza - dutinový zánět

agónie - stav umírání, které může trval několik hodin až dní, postupně dochází k selhávání nervové soustavy, čímž je činnost srdce a plic nepravidelná. nedostatečným přísunem kyslíku dochází k nedostatečnému okysličení mozku, svalstvo ochabuje a jsou patrné jeho záškuby. Fyziologické funkce jsou řízeny prodlouženou míchou.

analeptika - látky podporující činnost dýchacího aparátu

antacida - látky upravující kyselost zažívacího traktu

antihelmetika - látky a léčiva proti červům (plicní, střevní aj.)

antidiuretika - látky snižující množství vylučované vody (moči) z organismu

antimykotika - látky a léky, které jsou proti plísňovým chorobám

antiparazitika - látky a léčiva proti parazitům

antiprotozoika - látky a léčiva proti prvokům

antitusika - látky a léčiva proti kašli

benigní nádor - nádor nezhoubný

biologická smrt - nastává po klinické smrti a jde o proces nevratný.

calor - zvýšená teplota - rána s probíhajícím zánětem má vyšší teplotu než tkáň nepostižená

degenerace - změna metabolismu tkáně

diuretika - látky a léčiva podporující vylučování vody (prostřednictvím moči) z organismu

dolor - bolestivost - je zapříčiněna nahromaděním exudátu či krve a její tlak na okolní tkáň, resp. její nervová zakončení. Bolest může být také zapříčiněna reakcí zdravé tkáně se specifickými metabolity zánětu.

edém - oedem - otok

emetika - látky, které vyvolávají zvracení

empyém - masa hnisu, která se hromadí v tělní dutině

epizootie - hromadný výskyt infekčního onemocnění v krátkém časovém intervalu na větším území - ekvivalent epidemie

exudát výpotek - je odlišný od fyziologického sekretu, jeho funkcí je ředit , případně neutralizovat škodlivé metabolity, bránit vyplavení škodlivých látek do organismu

fibrózní výpotek - bývá nacházen v tělních dutinách a na povrchu sliznic, kde probíhá krupózní zánět. Ve výpotku bývá přítomen fibrin, který specificky reaguje a tvoří tzv. pablánu, kterou lze strhnout. Bývá např. při lokálních zánětech střevní sliznice apod.

haemorhagický výpotek - zánětlivý výpotek s příměsí krve

hereditární choroby - choroby dědičné

hnisavý výpotek - obsahuje vyšší koncentraci bílkovin, a nachází se buď v podobě a) lokalizované (ohraničený zánět), jakým jsou např. neštovice, akné apod.

hypertrofie - nadměrné zvětšování tkáně a orgánů v důsledku zvětšování organel buněk. Je zde nutné podotknout, že hypertrofie (zvětšování) je jak fyziologické (zvětšování mléčné žlázy jalovicím, kozičkám, jehnicím, prasničkám před porodem - vlivem hormonálních stimulů), tak i patologické (atrofie srdeční svaloviny).

hyperplazie - nadměrné zvětšování tkání a orgánů, které je způsobené množením buněk, a to vlivem hormonálních poruch, chorob, parazitů

hojení rány - se sestává ze 3 základních fází. 1) hydratace rány - v ráně je vysoká koncentrace leukocytů (bílých krvinek) je zvýšená sekce fyziologické vody, která zajišťuje dostatečné vymývání rány a vyplavování patogenů, tato fáze je ukončena zánětlivou reakcí, 2) fáze hojení - následuje po procesu hnisání, a jejím cílem je tvorba granulační náhradní tkáně, 3) fáze jizvy - granulační buňky vazivovatí a dochází ke tvorbě jizvy

indikace - stav, kdy je doporučováno daný lék podat s možnou specifikací kategorie a druhu HZ

infiltrace - ukládání látek a metabolitů v tkání

insolatio - úpal - vzniká v důsledku delšího pobytu zvířete na přímém slunci, teplota je zvýšená a vzniká v důsledku podráždění centrální nervové soustavy

intramuskulárně -i.m. - aplikace léčiva injekční formou nitrosvalově. smí uskutečňovat veterinární lékař

intravenózně - i.v. - aplikace léčiva injekční formou do žíly. smí uskutečňovat veterinární lékař

itis - je koncovkou, kterou označujeme akutní zánětlivé stavy např. gastritis - zánět žaludku, mastitis - zánět mléčné žlázy, pleuritis - zánět pohrudnice

kardiotonika - látky a léčiva stimulující srdeční činnost

katarální výpotek - bývá většinou označován jako povrchový zánět, infekčního původu, hlenovité konzistence v nosohltanu, průdušnici, průduškách,

klinická smrt - jde o stav ve kterém dochází k úplnému zastavení srdce a dýchání, nastává stav anoxie - deficit kyslíku. nejcitlivější je v této souvislosti mozek, který odumírá do 6 minut. Klinická smrt je reversibilní stav, pokud dojde do 6 minut k obnovení základních funkcí organismu. Nad 6 minut dojde k obnovení srdeční činnosti a dýchání, nedojde k obnovení vědomí.

kongenitální choroby - choroby vzniklé v průběhu nitroděložního vývoje a porodu, nemají genetický základ, vznikají ve velké míře v důsledku postižení mateřského organismu chorobou

kontraindikace - stav, kdy není doporučováno podat daný lék. Jsou zde vyjmenované léky či choroby, které by mohly v kombinaci s podaným novým lékem vyvolat komplikace.

laxancia - jsou látky projímavé

maligní nádor - nádor zhoubný

nekróza - ohraničené rychlé odumírání buněk v živém organismu

nox - patologický podnět

obstipancia - léky a látky, které zastavují průjmové stavy (např. Smecta)

pathie - koncovka pathie označuje chronický zánětlivé stavy (nerupathie - zánět nervu, nefropathie - zánět ledvin)

panzootie - nákaza která ve vemi krátkém čase postihuje velká území či kontinenty - ekvivalent pandemie

per orálně - podávání léku dol dutiny tlamní či ústní

per rektálně - podávání léků do konečníku

predispozice - nepříznivé podmínky ve kterých organismus žije a které snižují většinou jeho odolnost vůči chorobám - stres, špatná výživa, špatná zoohygiena chovu apod. . Predispozice - náchylnost

rubor - zarudnutí - je typickým projevem začínající zánětlivé reakce, vysoké prokrvení dané oblasti,

ruminatoria - látky podporující pohyby předžaludků

serózní výpotek - je řídké konzistence, většinou průzračné až mírně nažloutlé barvy, signalizuje lehčí formy zánětlivé reakce

siriasis - úžeh - celkové přehřátí organismu, které nastává při pobytu zvířete v prostředí s vysokými teplotami a vysokou relativní vlhkostí. Náchylná jsou k úžehu přetučnělá zvířata, nedostatečně napájená zvířata apod. Náchylná k němu jsou např. prasata .

spasmolytika - látky odstraňující křeče

stomachika - látky, které podporují trávicí proces

subkutálně - s.c. - aplikace léčiva injekční formou pod kůži - kožní řasy. smí uskutečňovat veterinární lékař

tumor - zduření - je následkem vysoké koncentrace krve (vysoký tlak) v ráně, která může být umocněna probíhající zánětlivou reakcí a tvorbou specifického sekretu - exudátu